Når du vil handle i udenlandske webshops, er det vigtigt at vide om du handler inden i eller udenfor EU. Grunden til at dette er vigtigt er, at der inden for EUs grænser er fri bevægelighed for varer. For dig betyder dette, at du kan handle i samtlige EU lande uden at betale told og andre gebyrer for udenlandshandel. Handler du derimod uden for EU (f.eks. i USA), skal du betale importtold, moms og typisk også et gebyr til PostDanmark for at modtage din varer.

Kort sagt: Hvis du handler i en webshop i et EU land, foregår det på samme måde, som hvis du handler i en dansk webshop. Du betaler varens pris og eventuel porto, hvorefter du modtager varen i din postkasse. Du som hovedregel altså hverken betale moms, told og importgebyr.

Hvis du køber spiritus og cigaretter, skal der dog betales moms, told og importgebyr på samme måde som ved køb af varer fra lande uden for EU.

Der er altså en stor fordel ved at handle i udlandet, da Danmark er et af de dyreste lande i EU og du i internetbutikker i udlandet har adgang til de samme varer til en billigere pris.

Der er selvfølgelig enkelte faldgruber, når du handler i udlandet. Der gælder typisk ikke de samme regler for at sende en vare retur, eller for at reklamerer over en vare. Ligeledes er det vigtigt at vide, hvorfra varen bliver sendt. En typisk fælde er britiske internetbutikker, der sender fra øen Jersey grundet visse skattefordele. Jersey er imidlertid ikke medlem af EU ligesom resten af Storbritannien, hvilket resulterer i at du som kunde alligevel skal betale moms og told. Derfor er det en god idé at se sig for, inden man handler. Her hos ShopEU viser vi dig hvilke udenlandske webshops, som har den bedste service og de bedste priser.

Følgende lande er på nuværende tidspunkt medlem af EU: Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Portugal, Spanien, Østrig, Finland, Sverige, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien.